Privaatsuspoliitika

Üldine informatsioon

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid sellest, kuidas teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse, selgitada, kui kaua neid säilitatakse, kellele neid edastatakse, millised õigused teil on ja kust taotleda nende rakendamist või muid isikuandmetega seotud küsimusi. andmetöötlus.

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 (edaspidi – määrus), Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusele ja teistele isikute kaitset reguleerivatele õigusaktidele. isiklikud andmed.

Teie isikuandmete vastutav töötleja, kes määrab teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, on MB “Luxtida” (edaspidi – Ettevõte) (juriidilise isiku kood: 306288473, asukoha aadress Vilties tn 2, Girminų k., LT -30147 Ignalinase rajoon ., telefon +370 (61) 800019, e-posti aadress: info@jaavannid.ee).

Oluline on Privaatsuspoliitika hoolikalt läbi lugeda, sest selles sätestatud tingimused kehtivad iga kord, kui ostate meie veebilehte (https://jaavannid.ee) külastades kaupu meie veebipoest ja/või ettevõtte mis tahes füüsilisest poest. Vaadake käesoleva privaatsuspoliitika praegune versioon regulaarselt üle, kuna selle sisu võib tulevikus muutuda.

Alla 14-aastased isikud ei tohi meie veebisaidil esitada oma isikuandmeid. Kui olete noorem kui 14-aastane isik, peate enne oma isikuandmete esitamist meie veebisaidil saama oma vanemate või teiste seaduslike esindajate (eestkostjad, eestkostjad) kirjaliku nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.
Privaatsuspoliitikas kasutatud mõisteid mõistetakse nii, nagu need on määruses määratletud.

Allpool esitatud teave hõlmab järgmisi andmetöötluse eesmärke: (i) e-kaubandus; (ii) uudiskirjade ja muu otseturunduse saatmine; (iii) kandidaatide valikul ja kandidaatide andmebaasi haldamisel osalevate tööle kandideerijate isikuandmete töötlemine; (iv) kaebuste, nõuete, päringute haldamine; (v) meilisuhtlus; (vi) küpsiste kasutamine; (vii) sotsiaalvõrgustike kasutamine; viii) videovalve.

E-kaubandus

E-kaubanduse eesmärgil töötleme teie andmeid, mille esitate registreerimisel, samuti andmeid, mida saame teilt kauba ostmisel, sealhulgas teavet teie ostetud kaupade kohta ja maksega seotud andmeid. Kui te registreerimisel oma isikuandmeid ei esita, ei saa me teid tuvastada ega teile kaupa müüa.

Meie veebisaidil konto loomisel palume teil esitada järgmised isikuandmed – eesnimi, perekonnanimi, sisselogimisnimi, e-posti aadress, parool, telefoninumber. Kui ostate kauba pärast konto loomist meie veebisaidil, palume teil esitada arveldusaadress ja kauba kohaletoimetamisega seotud teave: soovitud tarneaeg, muu kulleri jaoks asjakohane teave, kauba kogumiseks volitatud isiku isikuandmed. kaubad, mida vajame Teie tellimuse täitmiseks ja kauba kohaletoimetamiseks või kauba kättesaamise koha märkimiseks.

Lisaks teie esitatud teabele töötleme teavet selle kohta, milliseid tooteid olete meie veebisaidilt ostnud. Teavet meie veebisaidi kasutamise kohta kogutakse küpsiste abil ja seda kirjeldatakse täpsemalt käesolevas privaatsuspoliitikas. Peale meie veebilehel ostetud kauba eest tasumise sooritamist saame ka maksega seotud isikuandmeid, sh kontonumbri, maksesumma.

Sel eesmärgil säilitame teie töödeldavaid isikuandmeid mitte kauem kui 10 aastat alates ostu sooritamise kuupäevast, välja arvatud juhtudel, kui seadusest tulenevaid kohustusi järgides, näiteks riigiasutuste juhiseid järgides või kohtuvaidlustes osaledes, teie isikuandmeid tuleb töödelda määratud perioodist kauem.

Teie isikuandmete sel eesmärgil töötlemise aluseks on lepingu täitmine või teie nõudmisel enne lepingu sõlmimist tehtud toimingud. Teatud isikuandmete töötlemise toimingute aluseks võib olla ka õigusaktides sätestatud kohustuste täitmine, näiteks maksude tasumist reguleerivates õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks (punkt a ja b). määruse artikkel 6).


Uudiskirjade saatmine ja muu otseturundus

Kui olete meie klient, olete tellinud meie veebisaidil meie uudiskirja või olete muul viisil väljendanud oma tahet otseturundusmaterjali saamiseks, kasutatakse teie vabatahtlikult esitatud isikuandmeid, sealhulgas teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit, et anda teile kontaktandmed. Meediakanalid ja muud sarnased elektroonilised sidekanalid võivad pakkuda teile teavet kaupade ja teenuste, uudiste, tutvustuste, sündmuste või muu otseturundusega seotud teabe kohta, samuti sotsiaalvõrgustike kaudu.

Kui olete meie klient, kuid te ei ole avaldanud vastuväidet oma andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil, töötleme neid ainult sarnaste kaupade ja teenuste turundamiseks.

Teie isikuandmete sel eesmärgil töötlemise aluseks on teie nõusolek, mis on väljendatud teie andmete esitamises ja nõusolekus töödelda oma isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, või meie õigustatud huvi meie müüdavate kaupade ja teenuste reklaamimiseks, nende müügi suurendamiseks (artikkel Määruse 6 d 1. a) ja punktid f.

Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil töödeldakse 5 aastat alates viimasest teiega suhtlemise päevast. Pärast määratud tähtaega teie isikuandmed hävitatakse viivitamatult. Pärast isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmist hävitame need automaatselt.

Igas teile saadetud e-kirjas on võimalus otseturundussõnumitest loobuda. Samuti saate neist keelduda või oma nõusoleku tagasi võtta, võttes ühendust käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud Ettevõtte kontaktandmetel.


Valiku tegemisel osalevate tööle kandideerijate isikuandmete töötlemine ja kandidaatide andmebaasi haldamine

Kui olete saatnud oma CV (curriculum vitae), kaaskirja, soovitused ja/või muud Teie poolt vabatahtlikult esitatud dokumendid või andmed, siis töödeldakse ettevõtte vabale ametikohale töötajate valimisel järgmisi isikuandmeid ja teie kandidatuuri hindamine.

Teie isikuandmeid töödeldakse kuni valiku lõpuni, s.o. st. otsustatakse palgata konkreetne kandidaat või otsustatakse valik lõpetada ühtegi kandidaati valimata. Pärast valiku lõppu Teie isikuandmed hävitatakse, välja arvatud juhul, kui avaldate nõusolekut andmete edasiseks säilitamiseks tulevaste valikute jaoks, kuid mitte kauem kui 3 (kolm) kalendriaastat pärast selle valiku lõppemist, mille kohta Te oma teabe esitasite. isikuandmed pärast teie nõusoleku saamist Pärast 3 (kolme) kalendriaastat teie isikuandmed hävitatakse, kui nende töötlemiseks ei ole muud alust.

Kui esitate meile oma isikuandmed vabatahtlikult ilma valikut välja kuulutamata, säilitame neid andmeid kandidaatide andmebaasi haldamise eesmärgil 3 (kolm) kalendriaastat alates andmete saamise kuupäevast.

Anname teada, et Teie teatel võib Ettevõte võtta ühendust Teie eelmiste tööandjatega ja küsida nende arvamust Teie kvalifikatsiooni, kutseoskuste ja kutseomaduste kohta. Siiski ei võeta teie praeguse tööandjaga ühendust ilma teie eelneva nõusolekuta.

Kandidaatide andmete töötlemisel lähtutakse nende andmete esitamisega väljendatud nõusolekust ja kandidaadi soovist enne lepingu sõlmimist otsustavate toimingutega ja/või nõudega tegutseda (määruse artikli 6 punktid a ja b).


Kaebuste, pretensioonide, päringute haldamine

Kui olete esitanud kaebuse, pretensiooni või päringu meie ettevõtte antud kontaktide kaudu (nt e-posti teel, tähitud kirjaga vms), töödeldakse teie vabatahtlikult esitatud isikuandmeid selle kaebuse, nõude või kaebuse menetlemise eesmärgil. päring. Kaebuse, nõude või päringu hindamiseks ja lahendamiseks töötleme teie järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber), kaebuse asjaolude kirjeldus, pretensioon , päring, kaebust, nõuet või päringut kinnitavad dokumendid.

Kui teie kaebus, nõue või päring on seotud võimaliku vaidluse, võimaliku kahju vms, samuti kui tellimuse täitmisel tekib lepinguline suhe, võidakse teie isikuandmeid säilitada 10 (kümme) ) kalendriaastad. Kui kaebuse või pretensiooniga seotud isikuandmed ei ole seotud võimaliku vaidlusega, hävitatakse need 1 (ühe) kalendriaasta jooksul alates kaebuse, pretensiooni või päringu esitamisest, mil need andmed ei ole vajalikud eesmärk.

Teie isikuandmete töötlemine toimub teie vaba tahte väljenduse alusel, s.o. st. Teie nõusolekul (määruse artikli 6 punkti d 1 punktid a ja b).


Suhtlemine e-posti teel

Määruse kohaselt loetakse e-kirjavahetuse sisu isikuandmeteks ka siis, kui kirjavahetus toimub juriidiliste isikute töötajate vahel. Seda arvesse võttes kohaldatakse elektroonilise suhtluse sisule, samuti e-posti aadressidele määruses nõutud isikuandmete töötlemise reegleid.

Teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie vaba tahte väljendamine e-posti teel suhtluse läbiviimiseks ja selles teatud andmete esitamiseks, s.o. st. nõusolek (määruse artikli 6 d punkti 1 punkt a). Lisaks saab andmetöötluse aluseks olla ka lepingu täitmine ja õigusaktides sätestatud kohustuste täitmine (määruse art 6 d. 1 punkt b).

Teie e-posti aadressi, kirjavahetuse sisu ja sellega seotud andmeid töödeldakse vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele. Need andmed on eelkõige nähtavad inimesele, kellega suhtlete otse e-posti teel. Küll aga võivad teatud juhtudel Teie kirjavahetust lugeda ka teised töötajad, näiteks siseasjade asjaajamiseks, võimalike õigusaktide või sisekorraeeskirjade rikkumiste uurimiseks, töötaja delegeerimiseks ja sellega seotud eesmärkidel ning sarnastes olukordades.


Küpsiste kasutamine

Küpsis on väike tähtedest ja numbritest koosnev fail, mis salvestatakse teie brauserisse või arvuti kõvakettale. Erinevatel eesmärkidel kasutatakse erinevaid küpsiseid. Küpsised aitavad teid ka teistest veebisaidi kasutajatest eristada, tagades seeläbi meeldivama veebilehe kasutamise kogemuse ja võimaldades veebilehte täiustada.

Enamik brausereid lubab keelduda kõigist küpsistest ja mõnel brauseril on võimalus keelduda ainult kolmandate osapoolte küpsistest. Nii et saate neid võimalusi ära kasutada. Kuid pange tähele, et kõigi küpsiste blokeerimine avaldab negatiivset mõju veebisaidi kasutamisele ning ilma küpsisteta ei saa te kõiki veebisaidil pakutavaid teenuseid kasutada.

Meie veebisait kasutab järgmisi küpsiseid:
jõudluse (seansi) küpsised. Nende eesmärk on parandada veebilehe toimimist ja koguda üldist (anonüümset) teavet veebilehe kasutamise kohta;
analüütiline (Google Analyticsi jälgimisküpsised). Need küpsised võimaldavad meil tuvastada ja lugeda veebisaidi külastajaid ning jälgida, kuidas külastajad veebisaidil selle kasutamise ajal ringi liiguvad. See aitab parandada saidi toimivust, näiteks tagab, et kasutajad leiavad otsitava hõlpsasti üles. Nende küpsiste kogutud andmete töötlemise aluseks on nõusolek;
funktsionaalsed küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse veebisaidi külastajate tuvastamiseks, kui nad veebisaidile naasevad. See võimaldab sotsiaalvõrgustikes esitada veebilehe külastajate vajadustele kohandatud sisu ning jätta klientidele meelde asjakohane teave. Nende küpsiste kogutud andmete töötlemise aluseks on kliendi nõusolek.

Meie veebisaidil kasutatavate küpsiste loendi leiate allpool:

Kuidas küpsiseid hallata ja kustutada

Enamik brausereid on seadistatud küpsiseid automaatselt aktsepteerima. Teavet selle kohta, kuidas ja milleks neid kasutatakse, saate otsustada, kas jätta küpsised oma brauseris alles või keelata. Enamik brausereid võimaldab teil küpsiseid hallata nende seadete kaudu. Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, saate valida oma brauseris sätte, et mitte kõiki küpsiseid vastu võtta või saata hoiatus küpsise loomisel.

Küpsiste haldamise kohta lisateabe saamiseks külastage: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Hoiatame, et kui keeldute küpsistest, võite kaotada võimaluse kasutada mõnda funktsiooni. Kui te ei soovi küpsiseid saada, saate seadistada oma brauseri nii, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise loomisel hoiatuse.

Lisaks vastutava töötleja poolt kasutatavatele küpsistele võib meie veebisait lubada teatud kolmandatel isikutel teie arvutis küpsiseid seada ja neile juurde pääseda. Sellisel juhul kehtivad küpsiste kasutamisele kolmanda osapoole privaatsuspoliitikad.

Shopping Cart
Scroll to Top